Algemene Voorwaarden

DEEL I ALGEMEEN
Artikel 1: Definities
1.1 Onder "Opleiding" dient te worden verstaan een door Techniek-MBO georganiseerde opleiding,
cursus, training, studiedag of andere activiteit gericht op kennisoverdracht.

1.2 Onder "Deelnemer"
dient te worden verstaan de persoon die zich voor een opleiding heeft ingeschreven of heeft doen
inschrijven.

1.3 Onder "Inschrijving" dient in te worden verstaan het zich op de aangegeven wijze
met behulp van het daartoe aangewezen (digitale) inschrijfformulier geldig aanmelden voor een
opleiding.

1.4 Onder "Annulering" dient te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname
aan een opleiding door een deelnemer.

1.5 Onder "Cursusgeld" dient te worden verstaan het bedrag
dat Techniek-MBO hanteert voor deelname aan een opleiding en afname examen. Het cursusgeld
wordt opgedeeld in collegegeld en examenkosten. Bijkomende kosten (artikel 10) vallen niet onder
het cursusgeld.

1.6 Onder "Lesmateriaal" dient verstaan te worden alle in het kader van de opleiding
ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, modellen, programmatuur,
documenten en overige zaken.

1.7 Onder "ELO" wordt verstaan de elektronische leeromgeving, die
Techniek-MBO aan de deelnemers beschikbaar stelt ter ondersteuning van het leerproces. Op het
ELO kan lesmateriaal ter beschikking worden gesteld.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten
en te verrichten diensten van Techniek-MBO strekkende tot het verzorgen van onderwijs,
ontwikkelen van cursussen ten behoeve van vak of beroep, het opzetten, inrichten en coördineren
van onderwijs, het uitvoeren van kwaliteitsbewaking in het onderwijs, het geven van
onderwijskundige advisering en ondersteuning en alle daarmee samenhangende activiteiten.

2.2
Algemene (inkoop)voorwaarden van een aan Techniek-MBO gelieerde (potentiële) contractspartij
worden door Techniek-MBO uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de
(potentiële) contractspartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot Techniek-MBO
gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Techniek-MBO en de (potentiële) contractspartij in
overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
3.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel op te worden gevat.

3.2 De
overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én bevestiging van de opdracht
door Techniek-MBO, een en ander zoals geregeld in het bijzondere deel van deze algemene
voorwaarden (m.n. artikel 8).

3.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de
spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur
beschouwd als opdrachtbevestiging.

3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door
partijen te worden overeengekomen.
Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen c.q. cursusgelden en examengelden genoemd in offertes, brochures, websites of
andere aanbiedingen van Techniek-MBO zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijgesteld van
BTW en/of andere heffingen. Alle prijzen genoemd in offertes, brochures, websites of andere
aanbiedingen van Techniek-MBO inzake opleidingskundig advies (plan van aanpak), studiematerialen, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en/of andere heffingen. De terzake
verschuldigde BTW en/of andere heffingen zijn eveneens verschuldigd.

4.2 De door Techniek-MBO
opgegeven prijzen c.q. cursusgelden zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende
prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van
Techniek-MBO geldende normale arbeidstijden. Cursusgelden bestaan uit collegegeld (lesgeld) en
examengeld.

4.3 Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze kostprijsbepalende
factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden,
dan is Techniek-MBO gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijzen c.q.
cursusgelden te wijzigen. Nadat de wijziging van de prijzen c.q. cursusgelden is vastgesteld, zal
Techniek-MBO gerechtigd zijn de gewijzigde prijzen c.q. cursusgelden te vorderen in dezelfde
termijnen als waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is gesteld.

4.4 Indien de toepassing van het
voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3
maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de contractspartij van Techniek-MBO
gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat deze van de prijsverhoging in kennis is
gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden.

4.5 Prijzen c.q. cursusgelden zijn in Euro's,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.6 Prijzen c.q. cursusgelden die niet in Euro's zijn uitgedrukt, zijn
gebaseerd op de op het moment van de aanbieding in Nederland geldende valutakoersen. Bij
wijziging van een koersverhouding ten nadele van Techniek-MBO is deze gerechtigd om de met haar
contractspartij overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen, zonder daarbij
gehouden te zijn een wijziging vooraf aan haar contractspartij kenbaar te maken.
Artikel 5: Reclames:
5.1 Klachten over de door Techniek-MBO geleverde zaken c.q. verrichte diensten dienen binnen
uiterlijk 8 kalenderdagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Techniek-MBO te worden gemeld,
bij gebreke waarvan de wederpartij van Techniek-MBO wordt geacht zich akkoord te hebben
verklaard met de levering c.q. dienstverlening.
Artikel 6: Facturering en betaling
6.1 Na het insturen van het betreffende inschrijfformulier voor een opleiding ontvangt de deelnemer
c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven een factuur ten bedrage van het cursusgeld,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Facturen worden verzonden naar het door de
deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven opgegeven adres, hetgeen de
betalingsverplichting van de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven te allen
tijde onverlet laat.

6.3 Betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- voor aanvang van
de opleiding te geschieden. Indien de factuur minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de
opleiding is verstuurd, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

6.4 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de betaling te geschieden op de op de
factuur aangegeven bankrekening in Nederlandse valuta, netto contant, zonder korting of aftrek
hoegenaamd ook, steeds zonder beroep op schuldvergelijking.

6.5 Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de
deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zonder nadere ingebrekestelling van
rechtswege direct in verzuim. Techniek-MBO is in dat geval bevoegd om zonder nadere
ingebrekestelling tot incasso over te gaan. De deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen
inschrijven zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente verbeuren ter hoogte van
de wettelijke rente.

6.6 De contractant, deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen
inschrijven is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk, die door Techniek-MBO ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van
de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
15% van de hoofdsom, met een minimum van 100 Euro, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

6.7 Techniek-MBO behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Techniek-MBO kan in voorkomende
gevallen de deelnemer de toegang tot de lokaliteit waar de betreffende opleiding zal plaatsvinden
ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen. Tevens heeft zij de
bevoegdheid de deelnemer de toegang tot het afleggen van examens te ontzeggen.

DEEL II ACTIVITEITEN
Artikel 7: Algemene regels voor opleidingen
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt Techniek-MBO zich het recht voor de vermelde
gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar
daartoe naar haar oordeel noodzaken.

7.2 Techniek-MBO behoudt zich het recht voor om, indien er
zich onvoldoende deelnemers voor hebben ingeschreven, zulks ter beoordeling van Techniek-MBO,
een opleiding geen doorgang te laten vinden c.q. uit te stellen.

7.3 Techniek-MBO kan, indien er zich
meer dan het maximaal aantal deelnemers hebben ingeschreven, de deelnemers die zich inschrijven
nadat het maximaal aantal deelnemers voor de betreffende opleiding is bereikt, de toegang tot de
betreffende opleiding gedurende het betreffende tijdvak weigeren. In dergelijke gevallen zal
Techniek-MBO zich laten leiden door de chronologie van de inschrijvingen voor die specifieke
opleiding.

7.4 Techniek-MBO kan besluiten deelnemers die in haar ogen niet voldoen aan de door
Techniek-MBO met betrekking tot de opleiding gestelde eisen als vooropleiding, specifieke
voorkennis etc. niet toe te laten tot de opleiding.

7.5 Techniek-MBO bericht de deelnemers in ieder
geval twee weken voor de datum van aanvang van de opleiding omtrent het al dan niet doorgang
hebben van de opleiding. Onder omstandigheden kan Techniek-MBO deze berichtgeving een week
opschorten. Uiterlijk twee weken voor de aanvang van een Opleiding maakt Techniek-MBO de locatie
waar de opleiding plaatsvindt almede overige praktische informatie, bekend.

7.6 Indien een opleiding
geen doorgang vindt, worden de voor de betreffende opleiding reeds betaalde cursusgelden ofwel
gerestitueerd aan de deelnemer of aan degene die de deelnemer heeft doen inschrijven, ofwel,
indien de deelnemer of degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zulks schriftelijk te kennen
geeft, aangewend voor inschrijving van de deelnemer aan de eerstvolgende gelijke c.q. gelijksoortige
opleiding die Techniek-MBO organiseert. De deelnemer wordt in dat geval met voorrang geplaatst.
Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in een dergelijk geval niet aan de deelnemer in
rekening gebracht.

7.7 Techniek-MBO behoudt zich het recht voor de eerder gepubliceerde of
anderszins bekendgemaakte samenstelling van docenten en cursus(bege)leiding van een Opleiding te
wijzigen. Hieruit vloeit voor de Deelnemer, behoudens hetgeen in artikel 9 omtrent Annulering van
de Inschrijving bepaalde, geen recht voort zijn Inschrijving te annuleren.

7.8 In gevallen waarin het
voor een door Techniek-MBO gecontracteerde docent of cursus(bege)leider wegens overmacht
onmogelijk is een opleiding te begeleiden, zal Techniek-MBO trachten een vervangende docent of
cursus(bege)leider in te zetten. Indien Techniek-MBO er niet in slaagt een geschikte vervangende
docent of cursus(bege)leider te contracteren voor de betreffende opleiding, heeft zij het recht de
opleiding op een ander moment en/of een andere plaats te doen plaatsvinden.

7.9 Techniek-MBO
behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop
van (een deel van) een opleiding belemmeren of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de
overige cursisten, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting
laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

7.10 Techniek-MBO behoudt
zich het recht voor om de opleiding inhoudelijk aan te passen. Techniek-MBO stelt de opleiding
periodiek bij opdat wordt aangesloten bij actualiteit.

Artikel 8: Inschrijving
8.1 Inschrijving geschiedt, tenzij dit in de aanbieding van Techniek-MBO uitdrukkelijk anders is
vermeld, schriftelijk door middel van het (digitaal) insturen van het volledig ingevulde, voor de
betreffende opleiding bestemd inschrijvingsformulier.

8.2 Een potentiële deelnemer is niet eerder
geldig ingeschreven dan nadat het bevoegd gezag daartoe een positief besluit heeft genomen en dat
besluit middels een ‘bewijs van inschrijving' aan de deelnemer heeft verstrekt. Om dat besluit te
kunnen nemen zijn alle bijbehorende bescheiden (diploma's, getuigschriften of andere door
Techniek-MBO verzochte bescheiden) nodig, alsmede moet (een door Techniek-MBO aangewezen
deel van) het ter zake van de betreffende Opleiding verschuldigde Cursusgeld zijn ontvangen op een
door Techniek-MBO aan te wijzen bankrekening.

8.3 Gegevens in het kader van de Inschrijving ten
behoeve van de persoonsregistratie worden opgenomen in de studentenadministratie van TechniekMBO en zullen alleen worden aangewend voor aan de Opleidingen gerelateerde doelen. Hiertoe
behoort in ieder geval het landelijk studentenregistratiesysteem BRON. 8.4 Door ondertekening van
het inschrijfformulier verklaart de Deelnemer de algemene voorwaarden van Techniek-MBO te
kennen en te accepteren.
Artikel 9: Annulering door de deelnemer en Afwezigheid
9.1 Na acceptatie van inschrijving vindt geen restitutie plaats. Annulering is niet mogelijk tenzij het
een annulering betreft van een Opleiding volgens een open opleidingskalender van Techniek-MBO.
De annulering dient uiterlijk 21 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de eerste activiteit van
de betreffende Opleiding te geschieden.

9.2 Annulering dient te allen tijde per aangetekende brief te
geschieden.

9.3 Indien Annulering niet tijdig plaatsvindt, derhalve na het verstrijken van de termijn
als genoemd in het eerste lid van dit artikel, is de Deelnemer het volledige Cursusgeld van de
betreffende Opleiding verschuldigd. Indien Annulering tijdig plaatsvindt, derhalve voor het
verstrijken van de termijn als genoemd in het eerste lid van dit artikel, is de Deelnemer slechts
administratiekosten ad 100 Euro verschuldigd.

9.4 Indien de Annulering betrekking heeft op een door
Techniek-MBO naar een andere datum verplaatste Opleiding en de Annulering Techniek-MBO
bereikt binnen de termijn van 7 kalenderdagen nadat Techniek-MBO de Deelnemer op de hoogte
heeft gesteld van deze gewijzigde datum, zijn geen Annuleringskosten verschuldigd en wordt het
volledige Cursusgeld gerestitueerd door Techniek-MBO.

9.5 Indien Techniek-MBO haar definitieve
beslissing omtrent het al dan niet plaatsvinden van een Opleiding conform artikel 7.5 heeft opgeschort tot één week voor de geplande datum van plaatsvinden van die Opleiding, kan de
Deelnemer c.q. degene die de Deelnemer heeft doen inschrijven, indien de betreffende Opleiding
alsnog doorgang vindt, zijn Inschrijving annuleren zonder dat voor Annulering kosten in rekening
worden gebracht, mits zijn Annulering Techniek-MBO bereikt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de
dag waarop de Opleiding plaatsvindt c.q. aanvangt.

9.6 De Deelnemer c.q. degene die de Deelnemer
heeft doen inschrijven heeft tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding het recht om een
vervangende kandidaat-deelnemer aan te wijzen, mits zij Techniek-MBO hiervan bij aangetekende
brief op de hoogte stelt en de kandidaat-deelnemer voldoet aan de eisen die Techniek-MBO aan
deelnemers aan de betreffende opleiding stelt (artikel 7.4). Een en ander naar het oordeel van
Techniek-MBO.

9.7 Indien een deelnemer door overmacht (zulks naar het oordeel van TechniekMBO) een (belangrijk) deel van een bepaalde opleiding heeft moeten verzuimen, zal de deelnemer -
voor zover mogelijk - in de gelegenheid gesteld worden bij de eerstvolgende mogelijkheid het
verzuimde deel van de opleiding in te halen, zonder dat hiervoor additioneel cursusgeld verschuldigd
is. Reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Techniek-MBO is in
dergelijke gevallen echter nimmer verplicht het reeds betaalde cursusgeld te restitueren, ook niet
indien een (soort)gelijke opleiding niet langer wordt aangeboden door Techniek-MBO. Indien het
cursusgeld in tussentijd is verhoogd, zal het verschil tussen het verhoogde cursusgeld en het oorspronkelijke cursusgeld aan de Deelnemer c.q. degene die de Deelnemer heeft doen inschrijven in
rekening worden gebracht.

Artikel 10: Bijkomende kosten
10.1 Tenzij in de schriftelijke informatie door Techniek-MBO aangaande een opleiding uitdrukkelijk
anders vermeld, zijn in het cursusgeld geen reis- en verblijfskosten zoals lunch- en dinerkosten,
hotelkosten etc. begrepen. Deze kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

10.2 Tenzij in de
schriftelijke informatie door Techniek-MBO aangaande een opleiding uitdrukkelijk anders vermeld,
zijn in het cursusgeld geen kosten van aanschaf van ondersteunend materiaal als literatuur en
lesbenodigdheden etc. begrepen. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer.

10.3 Indien
op verzoek van een deelnemer in aanvulling op de reguliere examens en herexamens additionele
herkansingsmogelijkheden geboden worden, wordt daarvoor door Techniek-MBO additioneel
(her)examengeld berekend.
Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op al het in het kader van de opleiding
ontwikkelde of ter beschikking gestelde "Lesmateriaal", tevens begrepen Lesmateriaal dat
beschikbaar is gesteld via ELO, berusten uitsluitend bij Techniek-MBO of diens licentiegevers.

11.2 De deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem
worden toegekend.

11.3 Het is de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Techniek-MBO niet toegestaan de Informatie ter
beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

11.4 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle door Techniek-MBO aan hem ter
beschikking gestelde Informatie.
DEEL III OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 De inhoud van het Lesmateriaal is samengesteld op basis van (wetenschappelijk) onderzoek
en/of praktische ervaring. Techniek-MBO sluit iedere aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of
interpreteren c.q. toepassen door Deelnemers van adviezen, aanbeveling, constructies, modellen etc.
die in het Lesmateriaal vervat zijn en/of mondeling bij de Opleiding worden gegeven uit.

12.2 Techniek-MBO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade welke ontstaan is door en/of tijdens het
gebruik van de door en/of namens haar geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is
ontstaan door toedoen van door Techniek-MBO bij de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden alsmede schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door TechniekMBO geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen dan wel als gevolg van gebreken in de levering
door Techniek-MBO.

12.3 Techniek-MBO sluit iedere aansprakelijkheid uit m.b.t. mogelijke schade
die een Deelnemer en/of degene die een Deelnemer heeft doen inschrijven lijdt ten gevolge van het
niet doorgaan c.q. niet op eerder opgegeven datum doorgang vinden van een Opleiding.

12.4
Techniek-MBO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door of anderszins het
gevolg is van het niet (meer) plaatsvinden van een Opleiding.

12.5 Iedere (buiten)contractuele
aansprakelijkheid van Techniek-MBO alsmede m.b.t. haar directie en werknemers is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Techniek-MBO
wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van
de huidige aansprakelijkheidspolis toegezonden.

12.6 Het bedrag van de totale aansprakelijkheid van
Techniek-MBO zal nooit het bedrag overschrijden dat Techniek-MBO voor de uitvoering van de
betreffende opdracht in rekening heeft gebracht c.q. ontvangt.

12.7 Indien Techniek-MBO een advies verstrekt, is zij jegens haar contractspartij aansprakelijk voor
schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, indien en
voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en
oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de
afzonderlijke voor het advies bedongen vergoeding.

12.8 De wederpartij van Techniek-MBO dient
haar te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden op gronden en onder omstandigheden
als beschreven in de eerste twee leden van dit artikel, als ook voor mogelijke gevolgschade.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Iedere verplichting van Techniek-MBO tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort
voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

13.2 Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop Techniek-MBO redelijkerwijs geen
invloed kan uitoefenen, ongeacht of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (deel van een) opleiding geheel of
gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt
de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan een (deel van
een) opleiding alsmede de omstandigheid dat de betreffende locatie niet beschikbaar is en TechniekMBO zich er voor heeft ingespannen een vervangende docent respectievelijk locatie te vinden.

13.3 Van overmacht is daarnaast onder meer, doch niet uitsluitend sprake in het geval van brand,
overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig)
beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo's, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval,
bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van gecontracteerde docenten en
cursus(bege)leiders door Techniek-MBO ingeschakeld en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar
zijn van docenten en cursus(bege)leiders.

13.4 De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij
onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen.

13.5 Indien de nakoming langer
dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze ten minste drie maanden zal duren, kan
elk van beide partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de
omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt
ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

13.6 Indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet en Techniek-MBO doet een beroep
op overmacht, zal Techniek-MBO op het eerste verzoek daartoe eventueel vooruitbetaalde
cursusgelden restitueren aan de deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven.

Artikel 14: Ontbinding
14.1 Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen
jegens Techniek-MBO niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in
staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt Techniek-MBO het recht toe
zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van
een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief
gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

14.2 Indien TechniekMBO ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken
overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken
op vergoeding van ontbinding schade

Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Artikel 16: Geschillenbeslechting
16.1 Alle geschillen - daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd - voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst
of verbintenis aan en/of met Techniek-MBO zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door
de bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda.
Artikel 17: Slotbepaling
17.1 Techniek-MBO accepteert de gedragscode en algemene voorwaarden van NRTO, de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden
niet voorzien zal door de directie van Techniek-MBO in overleg met betrokkenen een redelijke
regeling worden getroffen.
Deze algemene voorwaarden treden in werking per oprichtingsdatum van Techniek-MBO en gelden
zolang ze niet worden vervangen door een nieuwe versie.
Aldus vastgesteld te Breda op 13 april 2015